fbpx

Flot­te, fly­ve­stær­ke, fuld­fje­re­de fasa­ner til udsætning

– som ska­ber fan­ta­sti­ske jagtoplevelser

Opdræt­tet og præ­get i den dan­ske natur

Hos os får du fug­le, som kan kla­re livet i den dan­ske natur!

Fasa­ner, som giver suc­ces med udsætningen

Kan leve­res med kom­plet foder- og pasningsprogram!

Leve­rings­sik­ker­hed ved hur­tig bestilling

Vi har stor efter­spørgsel, så bestil alle­re­de i dag!

Fasa­ner, der opfø­rer sig som fasaner

Med fasa­ner som er præ­get til udsæt­ning i den dan­ske natur, slip­per du for, at en stor del af de udsat­te fasa­ner flyg­ter, bli­ver spist af ræven eller dør, for­di de ikke er vant til at være udendørs.

Fasa­ner til glæ­de for både natu­ren, jæge­ren og jagthunden

Med dyr­læge­kon­trol­le­re­de, robu­ste og fuld­fje­re­de fasa­ner, som alle­re­de er begyndt at sæt­te hale ved udsæt­nin­gen, får du det bed­ste udgangs­punkt for god vildt- og natur­ple­je og kan ska­be fan­ta­sti­ske ople­vel­ser i jagtsæsonen.

Leve­res i fami­lie­sæt, så fug­le­ne præges

Fasa­ner­ne leve­res i fami­lie­sæt, så de præ­ges natur­ligt, og får bed­re for­ud­sæt­nin­ger for at kla­re sig.

Få stør­re suc­ces med god biotoppleje

Få råd og vej­led­ning til mål­ret­tet bio­top­ple­je, så du ska­ber et bed­re grund­lag for at få suc­ces med din udsætning.

Fug­le, foder og vej­led­ning helt i top

Vi vej­le­der ger­ne i både udsæt­ning og ple­je, og kan også leve­re det bed­ste foder til dine fasa­ner og andre vildtfugle.

Alle har fortjent ordent­li­ge fasaner

Det er surt at læg­ge en mas­se kræf­ter i opdræt og bio­top­ple­je, hvis ikke det lyk­kes at få nog­le gode jag­top­le­vel­ser ud af de fasa­ner, som er ble­vet sat ud på terrænet.

For at give dig flest leve­dyg­ti­ge fasa­ner for pen­ge­ne har vi brugt vores man­ge års erfa­ring med opdræt og udsæt­ning af fasa­ner i natu­ren til at ska­be en stærk fugl, som er opdræt­tet og præ­get i den dan­ske natur. Det sik­rer dig fug­le, som har en høj over­le­vel­ses­ev­ne, bli­ver på ter­ræ­net og er i stand til at repro­du­ce­re sig.

Ved at købe dine fug­le fra os, giver du dig selv de bed­ste mulig­he­der for at få suc­ces med at udsæt­te fasa­ner. Sam­ti­dig ska­ber du et solidt grund­lag for både gode natur- og jag­top­le­vel­ser samt mas­ser af mulig­hed for godt hund­e­ar­bej­de under både træ­ning og jagt.

Kom nemt i gang med fasanopdræt

Hos Fuglevildt.dk er det nemt at kom­me i gang med at opdræt­te dine egne fasa­ner. Alt, hvad du skal gøre, er:

1.

Kon­takt os, og få et tilbud

på det antal fasa­ner, som du skal bruge.

2.

Vi opdræt­ter og klargør

samt giver dig en plan for udsætningen.

3.

Du får gode jagtoplevelser

med dine fuld­fje­re­de, flystær­ke fasaner.

Den sik­re vej til gode natur- og jagtoplevelser

Med gode, fly­ve­stær­ke fasa­ner, som er fuld­fje­re­de og præ­get til et liv i den dan­ske natur, får du det bed­ste udgangs­punkt for en suc­ces­fuld natur- og jag­top­le­vel­se for både jæger og hund.

Så slip­per du for at inve­ste­re i fug­le, som flyg­ter, så snart de er sat ud. Eller som bli­ver et let byt­te for ræven, for­di de ikke har lært at fly­ve op i et træ, når de skal sove. Eller bli­ver syge, for­di de ikke har lært at gå i læ, når det regner.

Hos Fuglevildt.dk gør vi alt for at ska­be de bed­ste fasa­ner til udsæt­ning i den dan­ske natur. Det gøres ved, at fug­le­ne bli­ver opdræt­tet i natu­ren sam­men med enten høns eller andre fasa­ner, der kan præ­ge og lære fasankyl­lin­ger­ne, hvor­dan de over­le­ver i naturen.

Sam­ti­dig anven­des der kva­li­tets­fo­der med iblan­det fiske­mel under hele opvæk­sten. Har du brug for det, kan du købe en kom­plet foder­pak­ke med, når du afhen­ter fasankyl­lin­ger­ne. Så er du sik­ker på, at de hur­tigt får udvik­let haler og vok­ser sig sto­re, fuld­fje­re­de og flyvestærke.

Har du aldrig opdræt­tet fasa­ner før, kan vi også vej­le­de og råd­gi­ve dig til at give fasa­ner­ne den bed­ste opvækst i det ter­ræn, som du udsæt­ter dem i.

Så uan­set din erfa­ring og dit udgangs­punkt er du altid sik­ret gode natur- og jag­top­le­vel­ser, når du køber fasa­ner til udsæt­ning og opdræt hos os.

Dag­gam­le eller udsæt­nings­kla­re fasankyllinger

Hos Fuglevildt.dk kan du ska­be din egen fasan­be­sæt­ning på ter­ræ­net ved enten at købe:

Dag­gam­mel fasankylling

  • 1 dag­gam­mel fasankylling
  • Sund, leve­dyg­tig fugl
  • Klar til eget opdræt

Udsolgt 2024

Ved stør­re par­ti­er, kon­takt os og få et tilbud.

Udsæt­nings­klar fasan

  • 6 uger gam­mel fasankylling
  • Fuld­fje­ret og præget
  • Klar til udsæt­ning i naturen

Alm fasan 50 kr. stk. eks. moms     62,50 inkl. moms

- ring alle­re­de nu for ordre tlf. 4057 5007

 Ved stør­re par­ti­er, kon­takt os og få et tilbud.

Alle pri­ser gæl­der ved afhent­ning og er inkl. moms.

Ved behov for stør­re antal: