fbpx

Opdræt og vejledning

Opdræt af dan­ske fasaner

På fuglevildt.dk opdræt­ter vi fasa­ner af dansk afstam­ning, vi sæt­ter kva­li­tet i høj­sæ­de frem for kvantitet.

Kyl­lin­ger­ne udru­ges på vores egne ruge­ma­ski­ner, og kom­mer der­ef­ter ud i små kyl­ling huse med max 200 styk i hvert hus, her opdræt­tes de sam­men med dværg­høns, for net­op at præ­ge dem til så natur­lig en adfærd som muligt.

De fodres med spe­ci­al­frem­stil­let fasan­fo­der, da målet er at sik­re de bed­ste livs­be­tin­gel­ser for kyl­lin­ger­ne. Det­te har vist sig at det­te foder give nog­le meget stær­ke og roli­ge kyl­lin­ger, og net­op den helt ret­te sam­men­sæt­ning mel­lem pro­te­in og ener­gi, som giver sun­de­re, stær­ke­re og mere vita­le kyl­lin­ger med en god fjerpragt.

Når kyl­lin­ger­ne er sto­re nok til at kun­ne kom­me ud i løbe­går­den, vil der være mas­ser af natur­ligt vege­ta­tio­nen, og træ­er de kan fly­ve op i, det­te har en god triv­sels­mæs­sig effekt og med­vir­ke til at sæn­ke stres­sni­veau­et i kyllingerne.

I voli­e­rer­ne sup­ple­res der dag­ligt med til­skud af grov­fo­der fx roer, salat, æbler, gule­rød­der m.m. Effek­ten af det dag­li­ge til­skud af for­skel­li­ge for­mer for foder­tilskud gør, at man for­læn­ger fug­le­nes føde­søg­nings­pro­ces, så den mere lig­ner den natur­li­ge føde­søg­ning. Samt at der gives øster­s­skal­ler som kal­k­tilskud og krå­se­ma­te­ri­a­le er til rådig­hed ad libitum.

I vores opdræt har vi fokus på sund­hed og vel­færd og en høj grad af dyre­vel­færd, hvor vi ønsker at opdræt­te fasa­ner­ne under så naturi­den­ti­ske for­hold som muligt

Vej­led­ning

Vi anbe­fa­ler at læse pje­cen Prak­tisk udsæt­ning fra Dan­marks Jæger­for­bund, inden at du går i gang med udsæt­ning så du kom­mer godt fra start. “Tryk her”

Ring ende­lig for yder­li­ge vejledning. 

Hvor­for købe dan­ske fug­le – Fug­le­in­flu­en­za er en stor risi­ko fra fug­le opdræt­tet i udlandet.

Fug­le­in­flu­en­za er en smit­som virus­syg­dom, som ram­mer fug­le. Syg­dom­men kan med­fø­re en døde­lig­hed hos fjer­kræ på op til 100 %

Fug­le­in­flu­en­za er ind­til vide­re kon­sta­te­ret i fjer­kræ i Polen, Slo­vaki­et, Ungarn, Rumæ­ni­en, Tjek­ki­et, Ukrai­ne og Tyskland.

Da fasa­nop­dræt er en uden­dørs pro­duk­tion, er der en øget risi­ko for kon­takt til vil­de fug­le, som er smit­tet med fug­le­in­flu­en­za. Det­te øger risi­ko­en for, at infek­tion i fasankyl­lin­ger ikke opda­ges, inden de sen­des ud af oprin­del­ses­lan­det og vide­re til f.eks. Danmark.

Vores opdræt bli­ver fle­re gan­ge igen­nem året ana­ly­se­ret af føde­va­re­sty­rel­sen for smit­som­me syg­dom­me, så vi har en garan­ti for at vores fug­le er syg­doms­frie. Alle avls­fug­le under­sø­ges for influ­en­za ved blod­prø­ver, inden æglæg­nin­gens begyn­del­se, Her­u­d­over under­sø­ges 10 afli­ve­de, mindst to uger gam­le kyl­lin­ger fra hhv. før­ste, mid­ter­ste og sid­ste hold opdræt.

Føde­va­re­sty­rel­sen føl­ger situ­a­tio­nen i Euro­pa tæt og opda­te­rer trus­sels­vur­de­rin­gen, når det vur­de­res relevant.

Læs mere her:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-fugleinfluenza.aspx