fbpx

Foder og tilbehør

FASANFODER

 

Fuglevildt.dk for­mid­ler et kom­plet foder pro­gram til fasa­ner fra Ewers. Et vir­ke­ligt kva­li­tets­pro­dukt som giver kyl­lin­ger­ne og de voks­ne fug­le bed­re udnyt­tel­se af nærings­stof­fer­ne med målet om bedst muli­ge fysi­ske til­stand for fuglene

Vi sæl­ger Ewers foder, sam­men med vores fugle 

  • Vok­se­fo­der kr. 205 for 25 kg.
       Når fasa­ner­ne kom­mer ud på udsæt­nings­plad­sen er deres maver kun vant til kraft­fo­der.
       For at have pæne og vel­fly­ven­de fasa­ner til 1. okto­ber, anbe­fa­ler vi at anven­de vok­se­fo­der fra 6–12 ugers alderen. 

Fasankyl­lin­ger kan være nog­le sar­te væs­ner, der ikke tåler ret meget. Det helt rig­ti­ge foder er afgørende.

- Der­for har vi opdelt fasan­fo­de­ret i start‑, vok­se- og æglæg­nings­fo­der. Start­fo­de­ret er sam­men­sat med sto­re mæng­der majs og fiske­mel. Nærings­stof­ni­veau­et er meget højt, og det sik­rer en god start af kyl­lin­ger­ne uden fod­rings­mæs­si­ge pro­ble­mer, for­tæl­ler pro­dukt- og kva­li­tets­chef Flem­m­ing Bolø fra Ewers

 En god start er nem­lig afgø­ren­de for at lave gode fasa­ner til efter­å­rets jag­ter, og det er det, det hele dre­jer sig om. Struk­tu­ren er også vig­tig for at sik­re en høj foder­o­p­ta­gel­se hos kyl­lin­ger­ne. Ewers har erfa­ring med, at 2,2 mm er den helt rigtige.

 Vok­se­al­de­ren
- Vores vok­se­fo­der er lige­le­des sam­men­sat med sto­re mæng­der majs, som især fug­le­vildt udnyt­ter opti­malt. Des­u­den er der også fiske­mel i, så sam­men­sæt­nin­gen min­der om start­fo­de­ret. På den måde und­går vi, at fasa­ner­ne ikke vil æde vok­se­fo­de­ret, når der skif­tes her­til fra start­fo­de­ret, for­kla­rer Flem­m­ing Bolø.

Han under­stre­ger, at det er vig­tigt at fodre med start­fo­de­ret i 5–6 uger, så fug­le­ne er sto­re nok til at opta­ge de lidt stør­re pil­ler på 3,5 mm, som vok­se­fo­de­ret består af. Også i vok­se­fo­de­ret er ind­hol­det af nærings­stof­fer højt, så fasa­ner­ne kan nå den rig­ti­ge stør­rel­se samt være i den rig­ti­ge fjer­dragt, når efter­å­rets jag­ter går ind.

- Ved en under­for­sy­ning med nærings­stof­fer til fug­le­ne vil haner­ne ikke nå at få den flot­te røde fjer­dragt og den lan­ge hale, inden jagtsæ­so­nen går ind. Enhver jæger ønsker flot­te, far­ve­de kok­ke på paraden.

Æglæg­nings­fo­de­ret er sam­men­sat ud fra erfa­rin­gen med fjer­kræ og inde­hol­der den rig­ti­ge kom­bi­na­tion af ener­gi og mine­ra­ler, som til­go­de­ser en høj æglæg­ning. Råva­rer­ne er blandt andre majs, hav­re, fiske­mel og strand­skal­ler.